ВІСНИК МАЛОЗАХИЩЕНИХ

П`ятниця, 07.08.2020, 00:55

Вітаю Вас Гость | RSS | Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

Головна » Статті » Громадсько-політична діяльність » Яка громадськість змінить життя на краще

Мета, завдання та напрямки діяльності ГО "Борці за справедливість", Статут

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

 

Управлінням юстиції

Хмельницької області

"___”______________ 20___ р.

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Загальними зборами членів громадської організації

 „З’єднання борців "За справедливість”

Протокол № 1 від "20” грудня 1998 року.

 

Із змінами, затвердженими Загальними зборами

 

Протокол № 4 від 18 серпня 2001 р.

 

Протокол № 8 від 25 грудня 2005 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

громадської організації

З’ЄДНАННЯ БОРЦІВ

"ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ”

 

 

 

 

 

м. Нетішин


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. З’єднання борців "За справедливість” (далі - З’єднання) є місцевою (регіональною) громадською організацією, створеною на засадах добровільності і єдності інтересів її членів для спільної реалізації і захисту законних прав, свобод та законних інтересів її членів.

1.2. З’єднання будує свою діяльність на підставі:

                   вільного вступу і виходу із нього;

                   рівності усіх членів - індивідуальних чи колективних;

                   участі їх у прийнятті рішень з усіх питань статутної діяльності.

1.3. З’єднання здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Закона України "Про об’єднання громадян”, іншим законодавством України та цим Статутом.

1.4. Діяльність З’єднання поширюється на територію Хмельницької та Рівненської областей.

1.5. З’єднання вважається створеним та набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

         З’єднання володіє відокремленим майном, має право укладати будь - які цивільно - правові угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, пов’язані з його діяльністю.

1.6. З’єднання відкриває розрахунковий та інші рахунки в установах банків України, у встановленому чинним законодавством порядку - в іноземних банках.

         З’єднання має печатку із своїм найменуванням, штамп, бланки та інші реквізити, може мати власну символіку, яка затверджується на зборах З’єднання і підлягає державній реєстрації у встановленому порядку.

1.7. З’єднання створюється на невизначений термін.

1.8. Юридична адреса З’єднання: м. Нетішин, Хмельницька обл., проспект Курчатова, будинок № 7, кв. 21.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ З’ЄДНАННЯ

 

2.1. Метою діяльності З’єднання є об’єднання громадян на основі спільності інтересів для здійснення і захисту прав і свобод та задоволення політичних, економічних, трудових, соціальних, культурних та інших інтересів членів З’єднання.

2.2. З`єднання ставить перед собою такі завдання:

         2.2.1. Дбати про забеспечення прав і свобод та гідних умов життя;

         2.2.2. Сприяти реалізації принципу верховенства права, становленню правосві­домості громадян в дусі точного та неухильного дотримання законів України;

2.2.3. Сприяти забезпеченню правового захисту законних прав, свобод та законних інтересів учасників (членів) З’єднання і якомога спроможніше та благодійніше здійснювати їх позасудовий і судовий захист.

2.2.4 Вносити відповідні пропозиції до органів влади та управління,  керівникам підприємств, установ, організацій з метою захисту прав, свобод та законних інтересів членів З’єднання.

         2.2.5. При необхідності, здійснювати видавничу, інформаційну діяльність;

         2.2.6. Єднати свої наміри і зусилля у співпраці, для досягнення мети, з організаціями     різних статусів;

         2.2.7. Створювати місцеві осередки і сприяти їх зросту;

         2.2.8. Створювати господарські та інші структури відповідно до статутних завдань          З`єднання, а також засновувати підприємства та організації в порядку перед­         баченому законодавством.

         2.2.9. Здійснювати в межах чинного законодавства України інші види діяльності необхідні для досягнення статутних цілей.

 

3. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ З`ЄДНАННЯ

3.1. Для виконання завдань та для досягнення мети створення, у встановленому законом порядку З`єднання має право:

3.1.1. Розглядати звернення, пов’язані з порушенням прав та інтересів малозахищених, членів З’єднання, в т. ч. окремих та колективних.

3.1.2. Направляти інформацію у відповідні державні органи влади та управління, громадські організації і на підприємства, щодо усунення виявлених порушень,  здійснювати правовий захист членів З’єднання в досудовому і судовому порядку;

         3.1.3. У встановленому законом порядку закликати та залучати до захисту прав, свобод та законних інтересів усіх бажаючих;

         3.1.4. На добровільних засадах засновувати або вступати в спілки, фонди тощо, укладати угоди про співпрацю та взаємодопомогу;

         3.1.5. Підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

3.1.6. Звертатися з позовом до суду та представляти інтереси З’єднання (в т.ч. членів З’єднання) у всіх державних (в т. ч. і у суді) і недержавних органах.

3.1.7.Створювати фонди З’єднання, збирати благодійні пожертви, отримувати безповоротні допомоги, займатись благодійною діяльністю  в інтересах досягнення статутних цілей, здійснювати збір підписів на вирішення проблем членів і малозахищених верств населення, організовувати громадські слухання, дискусії, клуби громадсько-політичного прогнозування .

         3.1.8. Мати друкований орган З’єднання, оздоровчі, культурні та соціальні об’єкти;

         3.1.9. Розповсюджувати інформацію про себе та пропагувати свої ідеї, цілі та завдання;

         3.1.10. Для компенсації затрат і на розвиток статутної діяльності займатися необхідною господарською (в т.ч. зовнішньоекономічною) і іншою комерційною діяльністю, шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій із статусом юридичних осіб, заснування підприємств в порядку, передбаченому діючим законодавством з метою досягнення статутних цілей, засновувати або вступати в спілки, фонди, тощо, укладати угоди про співпрацю та взаємодопомогу, підтримувати інші об’єднання громадян. Надавати допомогу в їх створенні, проводити збори, мітинги та інші заходи у встановленому законом порядку в інтересах побудови справедливого суспільства, здійснювати моніторинг прозорості влади.

         3.1.11. Здійснювати іншу діяльність згідно Закону України "Про об’єднання          громадян”;

        

4. УМОВИ ВСТУПУ В З’ЄДНАННЯ

 

4.1. З’єднання створюється за принципами особистої та колективної участі, з фіксованим і не фіксованим членством.

4.2. Особисто до З’єднання можуть вступити громадяни України, інших держав та особи без громадянства, що досягли 14-ти річного віку;

4.3. Заяви про вступ до З`єднання розглядає Рада З’єднання.

4.4. Прийняття рішення про виключення з членів З`єднання здійснюється Радою З`єднання. Рішення прийняте Радою З’єднання може бути оскаржене на Конференції  З`єднання, рішення яких є остаточним.

4.5. Розмір та порядок сплати членських внесків встановлюється Радою З’єднання і може змінюватися конференцією.

4.6. Право учасників:

4.6.1. Вибирати і бути обраними до керівних органів З’єднання;

         4.6.2. Брати участь в роботі Конференції та інших заходах, що їх органі­зовує          З’єднання, як безпосередньо, так і через своїх представників для виконання         статутних завдань;

         4.6.3. Звертатися до З’єднання за сприянням в захисті своїх конституційних прав,          свобод та законних інтересів;

         4.6.4. Одержувати інформацію про діяльність З’єднання, вносити до керівних          органів З’єднання пропозиції щодо питань пов’язаних з його статутною діяльністю          та приймати участь в їх обговорені;

         4.6.5. Користуватися майном З’єднання, в залежності від фінансових можливостей          З`єднання, одержувати матеріальну та іншу допомогу;

         4.6.6. Самостійно приймати рішення про вихід із членів З`єднання.

4.7. Обов’язки:

         4.7.1. Неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства, моральних засад          суспільства, цього Статуту;

         4.7.2. Зміцнювати авторитет З’єднання, активно впроваджувати в життя цілі          З`єднання, виконувати рішення керівних органів З’єднання, прийнятих відповідно до мети та завдань З’єднання, положень цього Статуту;

         4.7.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати внески;

         4.7.4. Брати в міру своїх можливостей участь у діяльності З’єднання, а в разі          обрання до керівних органів З’єднання - покладені на них обов’язки;

         4.7.5. Поважати права і інтереси інших;

         4.7.6. Виконувати інші обов`язки, пов`язанні з перебуванням в лавах  З’єднання.

 

 

5. КЕРІВНІ ОРГАНИ З’ЄДНАННЯ

5.1 Вищим керівним органом З’єднання є конференція.

5.2 Конференції скликаються не менше як 1 раз на 3 роки і вважаються повноважними, якщо на них представлені більше 50 (п’ятдесяти) % від складу З’єднання.

Позачергові конференції З’єднання можуть скликатися на вимогу 1/3 частини усього складу З’єднання, на вимогу ревізійної комісії та за рішенням Ради З’єднання.

5.3. Рішення приймаються простою більшістю, відкритим голосуванням.

         Рішення про ліквідацію організації, про внесення змін і доповнень до Статуту, вибори виконавчих органів проводяться кваліфікованою більшістю голосів (2/3 від числа присутніх на зборах).

5.4. До компетенції конференції належить:

         5.4.1. Затвердження Статуту, змін і доповнень до нього, прийняття правил          внутрішнього регулювання діяльності З’єднання;

         5.4.2. Здійснення права власності на кошти та майно;

         5.4.3. Обрання Ради З’єднання та ревізійної комісії;

         5.4.4. Розгляд скарг на рішення Ради;

         5.4.5. Прийняття рішення про припинення діяльності З’єднання, призначення          ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;

         5.4.6. Затвердження штатного розкладу, кошторису доходів та видатків З’єднання,          річного звіту Ради З’єднання та ревізійної комісії;

         5.4.7. Затвердження рішень Ради З’єднання про утворення місцевих осередків, закладів, організацій та підприємств;

         5.4.8. Прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної, майнової та іншої          відповідальності невиконавців Статуту З’єднання.

         5.4.9. Заслуховування Голови Ради та ревізійної комісії.

5.5.  Конференції можуть розглядати будь-які питання, що стосуються діяльності З’єднання.

5.6. Виконавчим органом є Рада З’єднання, яка діє між скликаннями конференцій і скликається не менше одного разу на квартал, очолювана її головою.

5.7. Поточні питання діяльності З’єднання вирішує Рада, яка є його виконавчо- представницьким органом.

5.8. Вперше Рада З’єднання обирається на 1 (один) рік. Кількісний склад Ради визначається Конференцією З’єднання.

5.9. Рада З’єднання повноважна вирішувати:

         5.9.1. Обрання голови Ради З’єднання.

         5.9.2. Визначення напрямків використання коштів, майна та виконання рішень Конференції;

         5.9.3. Правила, процедури та інші внутрішні документи;

         5.9.4. Затвердження цівільно - правових угод (договорів);

         5.9.5. Визначення умов оплати праці посадових осіб З’єднання, та виконавців окремих доручень;

         5.9.6. Інші питання діяльності З’єднання не віднесені до компетенції Загальних зборів, а також передані останніми до компетенції Ради З’єднання;

         5.9.7. Утворення місцевих осередків проводиться Радою З’єднання в порядку надходження заяв з наступним затвердженням рішення Ради конференцією;

         5.9.8. Повноваження місцевих осередків визначається і змінюється залежно від          необхідності та можливостей осередку.

5.10. Рада З’єднання скликає не рідше одного разу на рік чергові загальні звітно- виборні збори, письмово повідомляє про це всіх членів З’єднання за 20 (двадцять) днів, а також публікує про це повідомлення в місцевій пресі.

5.11. Рада З’єднання веде облік членів З’єднання, організовує роботу З’єднання, приймає сплачуванні внески, утримує та зберігає робочу документацію.

5.12. Рішення на засіданнях Ради З’єднання приймаються при наявності кворуму у 2/3 його особового складу простою більшістю голосів та реєструються у книзі протоколів.

5.13. У разі наявності поважних причин відсутній член Ради З’єднання може висловити свою думку щодо суті розв`язуваних питань письмово, до початку засідання Ради.

5.14. Регламентація діяльності Ради З’єднання регулюється спеціальним Положенням,  затвердженим загальними зборами.

5.15. Раду З’єднання очолює голова Ради, який має право:

         5.15.1. Представляти без доручення З’єднання у взаємовідносинах з іншими юридичними та фізичними особами, органами влади і управління, в судових установах;

         5.15.2. Готувати для належного затвердження матеріали щодо структури, штатного розкладу, систем оплати праці та інші внутрішні акти З’єднання;

         5.15.3. Відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках і вести операції за рахунками;

         5.15.4. Видавати накази та розпорядження, що віднесені до роботи адміністративного та технічного персоналу;

         5.15.5. Здійснювати прийом та звільнення вищевказаного персоналу;

         5.15.6. Укладати від імені З’єднання господарські та інші не заборонені законом угоди;

         5.15.7. Вчиняти інші адміністративні дії спрямовані на реалізацію статутних положень, рішень конференції та Ради З’єднання.

5.16. Голова Ради З’єднання звітує на конференції З’єднання про роботу Ради та свою діяльність.

5.17. Голова Ради З’єднання може бути достроково відкликаний за рішенням конференції З’єднання.

5.18. Контрольно - ревізійна комісія оберається Загальними зборами З’єднання в складі трьох членів З’єднання.

         У ревізійну комісію не можуть бути обрані члени Ради З’єднання.

            Ревізійна комісія контролює відповідність діяльності З’єднання Статуту, перевіряє фінансову діяльність З’єднання.

         Члени ревізійної комісії приймають участь у роботі Ради З’єднання з правом дорадчого голосу.

 

6. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ З`ЄДНАННЯ

 

6.1. Місцевий осередок має право самостійно обирати керівника.

6.2. Осередки, особовий склад яких становить більше десяти осіб, обирають Раду осередку.

6.3. Керівник осередку узгоджує свою діяльність з Радою З’єднання і має повноваження  голови Ради осередку З’єднання, з обмеженнями, що встановлюються Радою З’єднання.

6.4. Осередки керуються Статутом З’єднання.

6.5. Осередки можуть мати власну назву.

6.6. Осередок є діючим після рішення Ради З'єднання про його утворення та повідомлення про легалізацію.

 

7. КОШТИ З`ЄДНАННЯ, МАЙНОВІ ПРАВА, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

7.1. Кошти З’єднання формуються із:

         7.1.1. Вступних і щорічних (або щомісячних) внесків, розмір яких визначається окремим положенням;

         7.1.2. Добровільних внесків, пожертвувань;

         7.1.3. Майна, придбаного внаслідок господарської та іншої комерційної діяльності,          створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;

         7.1.4. Інших надходжень, які не суперечать чинному законодавству.

7.2. Майно З’єднання належить З’єднанню, як юридичній особі та є його колективною власністю.

7.3. Майно З’єднання становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності і фінансові ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі З’єднання.

7.4. З’єднання може мати у власності та утримуванні:

         7.4.1. Будинки, споруди, обладнання, обчислювальну та розмножувальну техніку,          засоби зв'язку, транспорт;

         7.4.2. Інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності З’єднання.

7.5. Збитки заподіяні майну З’єднання підлягають відшкодуванню в розмірі і у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.6. Для фінансування здійснення статутних цілей та завдань, З’єднання користується правами передбаченими Конституцією України, Законом України "Про об’єднання громадян” та іншими законами України.

7.7. З’єднання веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність згідно з правилами, встановленими діючим (чинним) законодавством та подає фінансовим органам декларацію про свої доходи та витрати.

         Контроль за джерелами і розмірами надходжень, внесенням платежів до бюджету здійснюють відповідні фінансові, податкові та правоохоронні органи.

 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

8.1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюють конференція З’єднання за поданням Ради З’єднання з наступним повідомленням Радою З’єднання органу, який зареєстрував З’єднання, в термін передбачений чинним законодавством.

 

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З’ЄДНАННЯ

 

9.1. Припинення діяльності З’єднання може відбуватися шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусовому розпуску).

9.2. Реорганізація З’єднання відбувається згідно з рішенням конференції.

9.3. Ліквідація З’єднання може бути проведена:

         9.3.1. За рішенням Конференції;

         9.3.2. За рішенням суду.

9.4. У разі ліквідації З’єднання створюється ліквідаційна комісія. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначається органом який прийняв рішення про ліквідацію.

9.5. Все майно, що залишається після ліквідації З’єднання, передається органам, які вказуються в рішенні Конференції , і може використовуватися для виконання статутних завдань З’єднання.

9.6. Кошти та майно З’єднання не можуть перерозподілятися між членами.

9.7. Після затвердження ліквідаційного балансу та реєстрації рішення про припинення діяльності З’єднання, уповноваженим згідно чинного законодавства органом, воно вважається таким, що припинило діяльність.

Категорія: Яка громадськість змінить життя на краще | Додав: Voytko (26.10.2011) | Автор: Анатолій Войтко E
Переглядів: 1453 | Теги: борці за справедливість, Мета, Завдання, Статут, напрямки діяльності | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Форма входу

Категорії розділу

Листи-запрошення до співпраці [3]
В категорії представленні листи і звернення борців до різних установ, політичних партій та громадських організацій, посадових осіб, з пропозиціями співпраці, а також вищевказаних осіб до ГО ЗБЗС.
Політика держави не народна [4]
Яка громадськість змінить життя на краще [10]
Громадські Пропозиції змін Конституції України — гарантія зникнення беззаконня і корупції [18]
Духовне збудування особи і суспільства [77]
Громадський контроль влади, експертиза дій влади [3]

Пошук

Наше опитування

Чи можливо знищити корупцію в Україні демократичними методами?
Всего ответов: 273

Статистика


Онлайн всьго: 1
Гоcті: 1
Користувачів: 0